Caritas „Sv. Anastazija“ Sremska Mitrovica je humanitarna organizacija Katoličke crkve koja pomaže socijalno ugroženim grupama u Sremskoj Mitrovici i šire. Osnovan je 2003. godine kao udruženje građana koje profesionalno i s ljubavlju pruža usluge pomoći u kući, kućne i palijativne nege, daje građanima medicinska i ortopedska pomagala bez naknade, radi sa osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama u okviru licencirane usluge dnevnog boravka.

Caritas ”Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica implementirao je integralni model kućne nege i dnevnog centra za starije osobe zasnovan na kućnoj nezi na evropskom konceptu jedinstven u Srbiji podržan od Caritas-ove evropske mreže.

Osam godina (2005-2013) Caritas Nemačka sa Saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) podržalo je razvoj ovih društvenih usluga, uključujući nadnacionalne kurseve obuke i razmenu iskustava sa nemačkim prosvetnim radnicima. Tokom 2009. godine, Caritas Srbije je od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu dobio akreditaciju za trening program „Program pomoći u kući sa elementima bazične nege“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Caritas ”Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica sa svojom uslugom Pomoć u kući i kućnom negom, dobio dozvolu za pružanje usluga pomoći u kući, izdatu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (rešenje br.022-03-00134/2015 -19 od 15.01.2016.).

Caritas „Sv. Anastazija“ akreditovao je svoj rad u okviru dva obrazovna programa „Palijativno zbrinjavanje u kući“ i „Osnovna medicinska nega u kućnim uslovima“ pri referentnoj ustanovi Ministarstva zdravlja-Zdravstveni savet Srbije 2013. i 2014. godine, koji su u zaduženje za kontinuirano obrazovanje i kvalitet rada. Takođe smo obezbedili pravni okvir za sprovođenje usluga palijativnog zbrinjavanja u saradnji sa Opštom bolnicom u Sremskoj Mitrovici radi poboljšanja međusektorskog mehanizma, kao lidera u Srbiji. Caritas Sremska Mitrovica ima na raspolaganju pribor i aparate koji će u velikoj meri olakšati život i brigu o ovoj izuzetno ugroženoj populaciji.

Nega hronično obolelih i umirućih osoba

Caritas “Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica od 2018. godine uključena su u petodišnji projekat nemačkog Caritas „CReDenCE-Caritas Daily CEnters for PwD“. Podržavamo 25 osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim deficitom u cilju poboljšanja njihovog kvaliteta života, njihovog nivoa inkluzije i podrške deinstitucionalizaciji.

Uskršnja izložba u Gradskoj kući 2022.

Caritas “Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica ima iskustvo u sledećim projektima:
• Nacionalni program za razvoj struktura za kućnu negu u Srbiji (Deutscher Caritasverband and Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammarbeit und entwiklung -German Government (Vlada Nemačke) / 2007-2014 – 145.000,00 €
• Ambulanta na točkovima (Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova / 2009-2010-50.000 €
• Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima (Ambasada Savezne Republike Nemačke)/ 2014 – 15.600,00 €
• Kućna nega starih i nemoćnih lica (opština Sremska Mitrovica / 2012-2015)-61.980,00 €.
• Program direktne pomoći pomoći u kućnoj nezi za osobe sa invaliditetom (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja)/ 2016.- 7.800,00 €
• Volonterski klub Caritasa – Ambasada R Poljske u beogradu /2017- 3.760,00 €
• Kućna nega starih i nemoćnih osoba (opština Šid/2016-2018 ) -151.880,00 €
• Take care!“Developing and improving health and social services for vulnerable groups, HR-RS 154, EU Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia“ Razvoj i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene grupe, u programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija u 2017-2019. Vrednost projekt: 189.000,00 €

Sa potpisivanja projekta sa Hrvatskom iz IPA poziva -palijativna nega za osetljive grupe

Caritas ”St.Anastazia” Sremska Mitrovica with his Home Assistance and Home Care service, received a licence to provide home assistance services, issued by the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs (decision no.022-03-00134/2015-19 dated 01/15/2016).Caritas”St.Anastazia” has accredited their work within two educational programs „Palliative care in-home“ and „Basic medical care in Home conditions“ at the referent institution of the Ministry of Health-Health Council of Serbia 2013 and 2014, who in charge of continuing education and quality of work. We also have ensured a legal framework for l implementing palliative care services in cooperation with the General Hospital in Sremska Mitrovica to improve the inter-sector mechanism, as a leader in Serbia. Caritas Sremska Mitrovica have at their disposal supllies and devices that will greatly facilitate the life and care of this extremely vulnerable population.

Caritas Sremska Mitrovica from 2018.are included in three years long project of German Caritas “CReDenCE-Caritas Daily CEnters for PwD”. We are support 25 persons with mostly mental and intellectual deficit with the objective of improving their quality of life, their level of inclusion and support de-institutionalization.

Caritas Sremska Mitrovica has experience in the following projects:
• National program for the development of home care structures in Serbia (Deutscher Caritasverband and Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammarbeit und entwiklung (German Government) / 2007-2014 – 145.000,00 €
• Ambulance on the wheels (Autonomous Province of Vojvodina, Provincial Secretariat for Labour, Employment and gender equality / 2009-2010 – 50.000 €
• Palliative care in home conditions (Embassy of the Federal Republic of Germany)/ 2014 – 15.600,00 €
• Home care for elderly and disabled persons (Municipality of Sremska Mitrovica / 2012-2015) – 61.980,00 € .
• Programme of direct help home care assistance for PwD (Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs)/ 2016.- 7.800,00 €
• Caritas volunteering Youth Camp (Embassy of Poland in Belgrade) /2017-3.760,00 €
• Home care for elderly and disabled persons (Municipality of Šid/2016-2018 -151.880,00 €
• „Take care!“Developing and improving health and social services for vulnerable groups, HR-RS 154, EU Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, 2017-2018. 189.000,00 € 

Obuka negovateljica

Saradnja sa drugim udruženjima

Proslava 10.godina rada Caritasa Sremska Mitrovica 2013.godine

Naši prijatelji:

 
Share this page
 
 

Timočke divizije 62, 22000 Sremska Mitrovica

ponedeljak: 08:00 – 16:00

utorak: 08:00 – 16:00

sreda: 08:00 – 16:00

četvrtak: 08:00 – 16:00

petak: 08:00 – 16:00

subota: zatvoreno

nedelja: zatvoreno

Kontakt telefon: 022/641-964

E-Mail: mitrovacki.caritas@gmail.com